Wspomnienia z wykopalisk archeologicznych w Jadwisinie

Dziesięć lat temu, w poniedziałek ósmego października na teren pól należących do Instytutu Aklimatyzacji i Hodowli Roślin w Jadwisinie wkroczyli archeolodzy. Oczywiście przed przystąpieniem do pracy doskonale wiedzieli, że jest to rejon występowania zabytków. Już w latach 70-tych XX wieku teren Jadwisina naniesiono na mapę obszarów objętych ochroną archeologiczną, a w latach 90-tych umieszczono go na Archeologicznym Zdjęciu Polski. Badania w roku 2007 podjęto z uwagi na realne zagrożenie ze strony poszukiwaczy-amatorów, stale przeszukujących ten teren a także z powodu intensywnej działalności rolniczej, która prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia  przedmiotów znajdujących się zarówno na powierzchni, jak i w głębi ziemi. 

Prace archeologiczne, pod kierunkiem Wawrzyńca Orlińskiego trwały miesiąc. W tym czasie badacze wydobyli liczne fragmenty ceramiki, fragmenty metalowych ozdób, monety z okresu rzymskiego (datowane na I - III w. n.e.), a nawet narzędzia krzemienne z okresu neolitu. Badania potwierdziły, że na tym terenie funkcjonowała osada, której pozostałości stanowiły odkryte ślady jam zasobowych, budowli naziemnych czy też pieca wapienniczego. Prace przy odsłonięciu tego interesującego obiektu trwały ponad dwa tygodnie. Dolna część konstrukcji, wykonana z kamieni polnych wylepionych gliną, osadzona była niegdyś w ziemi. Część naziemna, zawalona do środka, zbudowana była z gliny na szkielecie z gałęzi. Miała prawdopodobnie kształt kopuły lub stożka otwartego od góry. Na zachowanych fragmentach zachowały się do dzisiaj odciski drewnianych elementów podtrzymujących strukturę, ale też odciski palców tych, którzy ją lepili. Wapno wypalane w tym piecu mogło być wykorzystane do garbowania skór, celów gospodarczych czy jako topnik do wytopu żelaza w piecach dymarskich.

Zabytki archeologiczne znalezione podczas wykopalisk można dziś oglądać w Muzeum Historycznym w Legionowie, gdzie kustoszem i kierownikiem Działu Archeologicznego jest Wawrzyniec Orliński. Dziękujemy Panu Orlińskiemu za pomoc przy redagowaniu tekstu. 

Na zdjęciach:
Zdjęcie nr 1 - plan pieca wapienniczego (widoczny owalny zarys pieca z pomarańczowym wypełniskiem)
Zdjęcie nr 2 - widok ogólny na wyeksplorowany piec (widoczna kamienna konstrukcja części podziemnej pieca)
Zdjęcie nr 3 - profil pieca wapienniczego (widoczne wypełnisko pieca w postaci resztek części naziemnej i szarej warstwy wapna)
Zdjęcia nr 4-6 - Wawrzyniec Orliński podczas prac wykopaliskowych
 

wstecz

Powrót do topu strony