Główna treść strony 2022

Rewitalizacja cmentarza żydowskiego w Serocku – już wkrótce

W 2023 r. zostanie przeprowadzona rewitalizacja cmentarza żydowskiego w Serocku. To będzie finał starań władz gminy o zachowanie tej ważnej, jednej z nielicznych pamiątek po serockich Żydach, którzy przed II wojną światową stanowili prawie połowę mieszkańców miasta.

Proces rozpoczął się od rozmowy, jaka odbyła się w serockim ratuszu 11 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski spotkał się z prezesem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego Michałem Laszczkowskim, który obiecał pomoc finansową przy pracach porządkowych na cmentarzu - w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura - interwencje 2021”. Po uzyskaniu zgody administratora cmentarza – Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ) – rozpoczęto oczyszczanie terenu z dzikiej roślinności. Prace porządkowe, koordynowane przez Urząd Miasta i Gminy, trwały od 12 do 15 października 2021 r.

22 października 2021 r. przedstawiciel burmistrza przeprowadził konsultacje w sprawie przyszłości cmentarza z prezesem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Została wówczas przedstawiona troska władz gminy o przyszłość nekropolii oraz chęć przyjęcia cmentarza na własność gminy. Pokłosiem tej rozmowy było pismo intencyjne wysłane 28 października do właściciela cmentarza – Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, za pośrednictwem FODŻ.  W odpowiedzi z 8 lutego 2022 r. Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich poinformował, że pozytywnie ustosunkował się do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Serock – wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie cmentarza.

Sprawa pozyskania nieruchomości została przekazana do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Serocku. Na posiedzeniu wspólnym komisji Rady 21 lutego 2022 r. radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, wyrażając zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji Rady Miejskiej 23 lutego. Potem nastąpił proces uzgodnień formalnych ze stroną żydowską zwieńczony podpisaniem aktu notarialnego 14 czerwca 2022 r.

Nieco wcześniej, 28 kwietnia 2022 r., Urząd Miasta i Gminy złożył wniosek o dofinansowanie rewitalizacji nekropolii. 16 listopada 2022 r. Miasto i Gmina Serock zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie realizacji operacji pn. „Zagospodarowanie terenu dawnego Cmentarza Żydowskiego w miejscowości Serock i Wierzbica.”  Zadanie to będzie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Przyznano dofinansowanie w wysokości 95 445,00 zł. Rewitalizacja cmentarza będzie polegać na instalacji nagrobków żydowskich odnalezionych na terenie Serocka, renowację ogrodzenia i chodników, a także wykonanie dojścia (schodów) od strony ścieżki prowadzącej od ul. Retmańskiej wzdłuż brzegu jeziora.

  • mapka cmentarza1
  • 20220810_082600
  • 20220810_082607
  • 20220810_082705

wstecz